Paslaugos » Informacija

Vaikų priėmimas į įstaigą

Į lopšelį-darželį „Gintarėlis“ priimami visi vaikai, gyvenantys Visagino savivaldybės teritorijoje, o iš kitų savivaldybių priimami tuo atveju, jei yra laisvų vietų.


Į lopšelio grupes priimami vaikai iki 1 metų, nuo 1 iki 3 metų, į darželio grupes   nuo 3 iki 6 metų, į priešmokyklines grupes, kai tais kalendoriniais metais vaikams sueina 6 metai.

Priimant vaiką į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes prioritetai teikiami:

 • specialiųjų poreikių vaikams;
 • socialiai remtinų šeimų vaikams;
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu;
 • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;
 • vaikams, kuriuos augina vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šį lopšelį-darželį;
 • vaikams, kurių vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą yra mokinys arba studentas ir mokosi dieniniame skyriuje;
 • vaikams, kurių vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą turi pirmos ar antros grupės neįgalumą ar yra netekęs daugiau nei 45–55 procentų darbingumo.
Vaikai priimami į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes vaiko atstovams pagal įstatymą pateikus šiuos dokumentus:
 • Mokyklos nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma:
 • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data);
 • vaiko atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;
 • prašymo gavimo data, registravimo numeris;
 • pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas;
 • pasirinktas priešmokyklinio ugdymo modelis (į priešmokyklinio ugdymo grupę);
 • duomenys, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas prioritetas, priimant vaiką į mokyklą.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų iki mokslo metų pradžios. Esant laisvų vietų, grupės komplektuojamos visus metus. Grupes komplektuoja direktorius.

Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios (pagal priešmokyklinio ugdymo grupių modelius  priešmokyklinio ugdymo grupė gali būti jungiama su ikimokyklinio ugdymo grupe). 

 

 


Budinčioji grupė komplektuojama pagal vaiko atstovų pagal įstatymą prašymus iš įvairaus amžiaus vaikų, jei vaiko atstovų pagal įstatymą darbo laikas neatitinka Mokyklos darbo laiko.

Vaikų paskirstymas į grupes įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu

Vaikų vardinis sąrašas ir grupių komplektavimas kasmet nustatytais terminais pateikiami Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

 

 

 
spindulelis