Struktūra ir kontaktai » Metodinė grupė

METODINĖ GRUPĖ

 

Metodinės grupės nariai – visi įstaigos pedagogai: auklėtojai, logopedas, muzikos pedagogas, plaukimo instruktorius.

 

 

      Metodinė grupė – lopšelio-darželio savivaldos institucija, jungianti pedagogus teorijos ir praktikos uždavinių sprendimui, skirta auklėtojams kartu su specialistais pasirengti ugdyti vaikus, planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo priemones), pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, nagrinėti pedagogų praktinę veiklą, plėtoti auklėtojų, kitų pedagoginių darbuotojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su lopšelio-darželio strateginiais tikslais. Steigiama, reorganizuojama, likviduojama mokytojų tarybos nutarimu.

       Metodinė  grupė  savo  veiklą  grindžia  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos švietimo koncepcija ir mokyklos reformos dokumentais bei šiais nuostatais.

       Metodinės grupės veikla organizuojama vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis.

 Metodinės  grupės  veikla  grindžiama  humaniškumo,  demokratiškumo,  atsinaujinimo, viešumo principais bei vadybos profesionalumu, racionalumu, pedagogine iniciatyva ir bendradarbiavimu.