Teisinė informacija » Teisės aktai

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS

„DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO

SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS.

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA.

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS.

 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI

DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA.

 

Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų sąrašas:

-    nuostatai;
-    vidaus tvarkos taisyklės;
-    strateginis veiklos planas;
-    veiklos programa;
-    direktoriaus įsakymai personalo klausimais;
-    direktoriaus įsakymai veiklos klausimais;
-    direktoriaus įsakymai ugdytinių klausimais.

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“.

 

DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO.

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS.

 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO LAIKO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ĮKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE.

 

Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes bus priimami tik paskiepyti vaikai.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS.


LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016.